Tsuruchi Renyo

Description:

Tsuruchi Renyo is the daimyo of Shaiga.

Bio:

Tsuruchi Renyo

The Emerald Magistrates Mandersson