Utaku Ji-Yun

Description:

Utaku Ji-Yun is the Emerald Champion.

Bio:

Utaku Ji-Yun

The Emerald Magistrates Mandersson